Nytestamentlig väg till enhet


Framtidsfrågoma har i alla tider intresserat människor, och för bibelläsare har profetiorna och de eskatologiska frågorna varit särskilt fängslande.

En förkunnare som ägnat mycket intresse åt dessa frågor är den holländske pastorn A. A. Leenhouts. Han är född 1915 och har varit pastor i den holländska reformerta kyrkan sedan 1941.

Periodvis har han också tjänstgjort som fängelse- och sjukhuspastor och även varit religionslärare. Under krigsåren var han involverad i motståndsrörelsen.


1948 gjorde Leenhouts en omvälvande religiös upplevelse då han fick ett direkt tilltal från Gud, som kom att förändra hans liv. Det profetiska ordet i Uppenbarelseboken 10 blev speciellt levande för honom.
Eller, som Leenhouts menar: den profetia som Johannes inte fick tillåtelse att skriva ned, men som enligt honom finns förvarad i bibelordet.
Dessa uppenbarelser har han efterhand skrivit ned och har samlats i en serie av sju böcker. Innehållet är vad han betraktar som sitt andliga testamente. Böckerna ges ut på Laví Media under namnet Shofar-serien. Den första boken heter Mannen med krukan i vilken Leenhouts belyser den nytestamentliga vägen till enhet bland kristna. Som han ser det är denna enhet eller fullhet i enlighet med Rom. 11:25 en förutsättning för Guds fulla upprättelse av judafolket och Kristi tillkommelse.

Nattvarden central betydelse

Han menar att nattvarden, och de troendes sätt att praktisera den, är av central betydelse i detta sammanhang. Åminnelsen vid nattvarden är en förkunnelse av Herrens död. I Luk. 22 framgår det, enligt Leenhouts, att nattvarden också betraktas som en förkunnelse i en rättssals-sfär. Det finns alltså även en juridisk aspekt i nattvarden.
Därför vill Gud samla sitt folk kring nattvardsbordet, för att de ska vittna om vem som är den sanne guden och uppenbara hans kärlek för hedningar och judar.
Nattvarden är som ett nav omkring vilket Leenhouts tolkar och utlägger olika bibeltexter på ett, enligt min mening, okonventionellt och fascinerande sätt.
Boken, på 80 sidor, är indelad i fyra kapitel och bygger på predikningar som Leenhouts hållit i sin hemförsamling. Det är ett enkelt språk, lättläst. Men bibeltolkningarna glider man inte lätt förbi. De inbjuder och uppfordrar till eftertanke, bibelläsning och bön om Andens hjälp till insikt.
I första kapitlet behandlas frågor omkring Jesu tillkommelse och hur vi förhåller oss till detta. Leenhouts menar att talet om att Jesus kan komma "i dag" förvirrar mer än inger respekt. Han påpekar att vissa bestämda saker först måste ske. Därför uppmanar Jesus till vaksamhet och uthållighet.

Påskveckan fokuseras

Händelserna i Jerusalem under den sista påskveckan fokuseras i det andra kapitlet. I de två sista kapitlen är det förberedelsen inför påskmåltiden och nattvardens instiftande som står i centrum. Mannen med vattenkrukan, som Jesus sa skulle leda lärjungarna till det rum där de skulle äta påskmåltiden, är i Leenhouts' tolkning ett uttryck för "en sammanfattning av all profetia som visar mot den sanna påsksalen, mot den sanna nattvarden och det sanna erkännandet av Lammets blod".
Leenhouts tar också upp en politisk aspekt genom att belysa vissa nationers handlande i relation till Israel. Bland annat det som hände i förspelet till staten Israels bildande 1948.
Trots att Leenhouts refererar till ett personligt möte med Herren och att han hört Guds röst och fått uppenbarelse över vissa bibelsammanhang, är inte mitt intryck att han spekulerar eller rycker loss bibelord för att passa in i tolkningen. Bibelord får i stället tolka bibelord. Intressant och aktuell bok värd att rekommendera. Jag ser fram emot att få ta del av fler i samma serie.

CLAES-GÖRAN BERGSTRAND

(Hemmets Vän nr. 13, 13/3 1995)

Det profetiska ordet och Israel


Frågor om det profetiska ordet och Israel har alltid fascinerat grupper av bibelläsare. Tolkningama i denna fråga, liksom i andra frågor som rör profetian, har varit legio.
Ett nytt bidrag i floran av tolkningar i frågan presenteras av förlaget Laví Media genom utgivningen av den holländske pastorn Abraham A. Leenhouts' bok "Mannen med krukan. En vägvisare till påskfirande enhet", Laví Media, 1994.
Laví Media är en stiftelse som producerar, översätter och utger "kristen/messiansk litteratur".
Målsättningen med förlagets verksamhet är också att motverka antisemitism.
Boken "Mannen med krukan" ingår i Leenhouts' serie på sju böcker, den så kallade Shofar-serien.
De grundläggande tankegångarna i Leenhouts' profetietolkning är följande:

1. Det är mycket viktigt att den kristna enheten upprättas.
2. Denna enhet är dock möjlig endast genom den helige Ande.
3. Syftet med enheten är, med Paulus ord i Rom 11, att locka israelitema till avund.
4. Effekten på det judiska folket blir att de återupprättas som ett gudsfolk och får en viktig missionerande uppgift. Fridsriket kan därmed uppenbaras.

Några av dessa tankar kanske man kan finna hos andra uttolkare; möjligen kan man säga att den tydliga kopplingen mellan den kristna kyrkans enhet och Israels omvändelse inte brukar vara så prominent som i detta sammanhang.

PETER STRELING

(Dagen 16/3 1995)

Både Israel och församlingen beroende av Gud


Hur bör man se på sambandet mellan upprättelsen av församlingen och upprättelsen du Israel? Vad är "hedningarnas fullhet" och vad betyder det för Israels frälsning? Detta är ett par frågor " som A.A. Leenhoots vill besvara genom sin bok "Mannen med krukan", som nyligen kommit ut på svenska genom förlaget "Laví Media". Abraham Leenhoots är från Nederländerna och har tidigare varit präst i Reformerta Kyrkan i Holland.

Leenhoots ser i berättelsen om Jesu påskfirande.med sina lärjungar enligt framställningen i Johannesevangeliet en profetisk förebild till hur församlingen når fram till enheten genom ett rätt påskfirande och att detta skall bli det avgörande vittnesbördet för Israel. Det är inte helt lätt att följa honom i hans associationer och tillämpningar, men jag delar hans grundsyn att "hedningarnas fullhet" inte endast har med ett visst antal att göra utan syftar på fullhet i betydelsen mognad och kvalité.

Falsk enhet

Leenhouts menar att både den kristna kyrkan och Israel försöker nå sitt mål med egna medel. Han ser Katolska Kyrkans betoning av nattvarden som en exploatering av nattvardsbordet för att uppnå en falsk enhet. På liknande sätt utgör Kyrkornas Världsråd som organisation en falska bild av kristen enhet.
För Israels del uppfattar han sionismen som ett motsvarande mänskligt försök att på politisk väg vinna tillbaka det förlorade löfteslandet. Han menar att det är först när folket omvänder sig och erkänner Jesus som Messias som Gud kan ge dem landet. Han ser det judiska folkets exil som en lång lidandesväg - ett "Via Dolorosa" - där Staten Israel till sist blir deras "avrättningsplats", dvs. slutet på deras egna försök att komma till vila. Det är oklart hur han tänker sig denna "korsfästelse" rent fysiskt. Menar han att den nuvarande staten Israel skall utplånas och folket drivas i exil på nytt? Eller saknar historien från 40-talet fram till nu profetisk relevans? Boken ger tyvärr inget tydligt svar på dessa frågor, även om författaren räknar med att Gud har en speciell uppgift för det judiska folket i framtiden.

Sekulär sionism

Som jag ser det kan man inte bortse ifrån att sionismen även som en sekulär politisk rörelse har haft en profetisk funktion för att sätta folket i rörelse till landet. Det profetiska perspektivet omfattar mer än den slutliga uppfyllelsen, då Israel på nytt är insatt i kallelsen att vara ett "rike av präster" bland folken. Idag gäller det att kunna bejaka och samverka med Gud i det aktuella skeendet. På den punkten är boken oklar. Det är dess svaghet. Den kan nämligen bidra till att passivisera den kristna församlingen i dess stöd för Israel i den process där de befinner sig. Också de händelser som lett fram till bildandet av staten Israel och den kamp som är omkring landet, ingår i det profetiska förlopp som Guds Ord beskriver.

Vi måste förstå att det vi nu ser av församlande till landet och välsignelse över folket, inte ytterst har med förtjänst att göra, utan är Guds suveräna gärning "för sitt eget namns skull" (Hes.36). Det är först när de är församlande på "Israels berg" som Gud skall utgjuta sin Ande över dem och rena dem och ge dem "ett nytt hjärta". Därför är det en profetisk handling i sig att medverka till församlandet i landet och att stå upp för Israels löftesrätt till sitt land. Det är på den punkten som den kristna församlingen prövas i sitt förhållande till Israel i dagens situation. Detta framkommer inte i Leenhoots' bok.

Älska Israel

Bokens förtjänst ligger i betoningen av församlingens upprättelse och mognad till Kristi fullhet för att Israel slutligen skall bli frälst. Men till den profetiska mognaden hör också att kunna relatera till det judiska folket i dess nuvarande situation på ett sätt som väcker deras förtroende och övertygar dem om att vi älskar dem för Guds skull (Rom.11:28).
Poängen i bokens budskap är att varken Israel eller församlingen når fram till fullheten av sin bestämmelse genom egna ansträngningar. I båda fallen rör det sig om Guds suveräna verk.
Boken "Mannen med krukan" ingår i en serie på 7 böcker varav denna är den första.

Sven Nilsson

Mannen med krukan
A.A. Leenhouts
(Trons Värld 1995)